หมวดหมู่: ประกัน

OIC SUTIPOL คปภ. แก้ไขปัญหาแบบครบวงจรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังเพิกถอนใบอนุญาต โบรคเกอร์ที่มีพฤติกรรม รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วไม่นำส่งบริษัทประกันภัย

      ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัยให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย ทั้งการกำกับดูแลด้านเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และการยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งหนึ่งในกระบวนการสำคัญในการกำกับพฤติกรรมทางการตลาดของระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือ คือ การกำกับดูแลคนกลางประกันภัย และได้มีการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง

   โดยเพิ่มบทบัญญัติการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย การปรับปรุงการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยให้เข้มข้นขึ้น รวมทั้งปรับปรุงมาตรการการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวกับประกันภัย ซึ่งขณะนี้ร่างพระราช บัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนทูลเกล้าฯ เพื่อทรง ลงพระปรมาภิไธย โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

       สำหรับ กรณี บริษัท พนมธรรม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งรับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแต่ไม่นำส่งบริษัทประกันภัย เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชนได้รับความเสียหาย เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน ได้มีคำสั่งที่ 6/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัท พนมธรรมฯ และใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท พนมธรรมฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งพบว่ามีบริษัทประกันภัยจำนวน 5 บริษัท ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท พนมธรรมฯ

      โดยมีผู้ร้องเรียนจำนวน 680 ราย ซึ่งบริษัทประกันภัยทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี โดยทั้ง 5 บริษัทประกันภัยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบตามลักษณะความเสียหายและความต้องการของผู้เสียหายแต่ละราย อาทิ การออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้ติดตามเรื่องร้องเรียนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท พนมธรรมฯ ที่อาจจะมีการร้องเรียนเพิ่มเติม และกำหนดให้บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงาน คปภ. ทราบ ทุกไตรมาสตลอดปี 2562 ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไป

    “สำนักงาน คปภ. ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยนั้น มีความตระหนักและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง (The fair treatments of the customers) และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ สำนักงาน คปภ. มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างเฉียบขาด และแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรแล้ว ทั้งนี้ ยังได้แสดงความห่วงใยมายังประชาชน โดยหากยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอขายกรมธรรม์ฯของบริษัท พนมธรรมฯ ขอให้ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยที่ท่านได้ทำประกันภัย หรือติดต่อที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!