หมวดหมู่: กรมสรรพสามิต

Exciseสดศร พงศอทยกรมสรรพสามิต พบการกระทำผิด428 คดี ค่าปรับ 6.34 ล้านบาท

     ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 428 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.34 ล้านบาท

     กรมสรรพสามิต ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

       นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่า อาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

      จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 428 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.34 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 248 คดี ค่าปรับ 2.18 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 76 คดี ค่าปรับ 2.27 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.09 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 48 คดี ค่าปรับ 0.32 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.82 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.66 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,172.275 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,855 ซอง ไพ่ จำนวน 240 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18,239.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 36 คัน

        สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 2 พฤษภาคม 2562พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 20,219 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 304.27 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 11,993 คดี ค่าปรับ 109.77 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 5,406 คดี ค่าปรับ 116.51 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 532 คดี ค่าปรับ 4.70 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 922 คดี ค่าปรับ 30.33 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 64 คดี ค่าปรับ 1.32 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 984 คดี ค่าปรับ 19.65 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 318 คดี ค่าปรับ 21.98 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 195,746.415 ลิตร ยาสูบ จำนวน 302,456 ซอง ไพ่ จำนวน 22,445 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 838,140.170 ลิตร น้ำหอม จำนวน 26,795 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 959 คัน

      “หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต   โทร/โทรสาร 0 2241 4778

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!